Chuyển tới nội dung

Quyết định: Công nhận thí sinh trúng tuyển vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức sử dụng kết quả Học bạ THPT và Xét tuyển đặc cách (Bổ sung

07.09.2020

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-TĐHHN, ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh 2020 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo kết quả học tập lớp 12 THPT;

Căn cứ Tờ trình của Ban Thư ký HĐTS đại học chính quy năm 2020 ngày 07 tháng 09 năm 2020 về việc xem xét hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 theo đường bưu điện có thời gian gửi đến trường sau ngày 31/08/2020;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận bổ sung 33 thí sinh trúng tuyển bổ sung vào các ngành đại học chính quy đợt 1 năm 2020 theo phương thức xét tuyển Học bạ THPT và phương thức xét tuyển Đặc cách. (Danh sách trúng tuyển tại phụ lục kèm theo)

- Điểm xét tuyển tính theo tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

Điều 2. Thời gian xác nhận nhập học: Trước 17h00 ngày 12/09/2020. Các thí sinh có tên tại Điều 1 có nghĩa vụ, quyền lợi theo Quy chế đào tạo hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban thư ký HĐTS, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các thí sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Quyết định và danh sách trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác