Chuyển tới nội dung

Thông báo: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2010 - 2020) 65 năm truyền thống của Nhà trường (1955 - 2020) và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2020)

20.10.2020

Năm 2020, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tròn 10 năm từ khi nâng cấp lên trường đại học với lịch sử 65 năm xây dựng và phát triển. Căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tế hiện nay, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (2010 - 2020), 65 năm truyền thống của Nhà trường (1955 - 2020) và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2020)

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Khẳng định những thành tựu to lớn của Nhà trường từ khi được xây dựng đến nay, đặc biệt là trong 10 năm kể từ khi Trường được nâng cấp lên Đại học, ôn lại chặng đường lịch sử 65 năm truyền thống xây dựng và phát triển Nhà trường; Rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để xây dựng và phát triển Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thành trường đại học trọng điểm về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực và tiệm cận với các cơ sở đào tạo đại học uy tín quốc tế; là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài nguyên - môi trường phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

1.2. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, viên chức và sinh viên, học viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Nhà trường.

1.3. Đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua, thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường thành lập Ban Tổ chức để chỉ đạo, điều hành các hoạt động kỷ niệm, phân công các đầu mối chủ trì thực hiện các hạng mục sự kiện;

- Lãnh đạo chủ trì từng hạng mục sự kiện lập kế hoạch chi tiết cho phần việc được phân công; thành lập các tiểu ban giúp việc.

- Giao các đơn vị, các đoàn thể quần chúng, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban tổ chức, còn thực hiện nhiệm vụ tham mưu, phối hợp chuẩn bị và tổ chức các hoạt động như sau:

- Các đơn vị: Phòng Tổ chức - Hành chính; Ban truyền thông và tư vấn tuyển sinh; Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm dịch vụ trường học; Phòng Công tác sinh viên; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Công đoàn Trường; Đoàn Thanh niên; Phân hiệu, các khoa, viện, trung tâm trực thuộc và các đơn vị khác chủ động tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị và theo phân công chi tiết của các đầu mối chủ trì.

- Các đầu môi chủ trì xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết nội dung các hoạt động báo cáo Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường trước 17h00 ngày 23/10/2020 để thống nhất nội dung triển khai.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập, 65 năm truyền thống Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020. Căn cứ các nội dung hoạt động chính được xây dựng trong Kế hoạch này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan, các đoàn thể quần chúng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí và các giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và các hoạt động phát sinh, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ chỉ đạo trực tiếp các đơn vị để xem xét giải quyết./.

(Nội dung hoạt động và phân công đầu mối chi tiết trong file đính kèm)


Tệp tin đính kèm:


Bài viết khác